تاریخ و جغرافیای ایران و جهان

معرفی تاریخ و جغرافیای ایران و جهان همراه با مستندات

تاریخ و جغرافیای ایران و جهان

معرفی تاریخ و جغرافیای ایران و جهان همراه با مستندات

آلودگی هوا

جمعه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰ ق.ظ


هوا یکی از پنج عنصر ضروری )هوا، آب، غذا، گرما و نور(برای ادامه حیات انسان است. هر فرد
روزانه نزدیک 00222 بار تنفس می کند و تقریباْ به 51 کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معمولاْ انسان
می تواند به مدت 1 هفته بدون غذا و مدت 1 روز بدون آب زنده بماند، اما نمی تواند بدون هوا حتی 1
دقیقه زنده بماند.
با توجه به گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده های هوا، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی
آلوده می باشد و با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سلامت افراد ساکن در مناطق آلوده دارد
شناخت و آگاهی نسبت به جوانب مختلف این مساْله از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و تنها
با آگاهی و شناخت از این مساْله امکان جلوگیری یا کاهش خطرات آن وجود دارد.
بطور کلی در بررسی های آلودگی هوا سه مرحله مد نظر قرار می گیرد:
الف: نحوه و نوع اتشار آلودگی هوا
ب: نحوه پراکنش آلودگی هوا
ج: تاْثیرات آلودگی هوا
در این بروشور آموزشی سعی شده است مراحل فوق مورد بررسی قرار گیرد.
-0 آلودگی هوا چیست؟
انواع متعددی از آلاینده ها در اثر فعالیتهای طبیعی و مصنوعی ناشی از فعالیتهای بشر که در زمین
انجام می گیرد، وارد اتمسفر می گردند، بنابراین بطور کلی آلودگی هوا بمعنی حضور یک ماده
خارجی در هواست. بر اساس یکی از تعاریف، آلودگی هوا بدین صورت تعریف می گردد:
آلودگی هوا عبارتست از وجود هر نوع آلاینده اعم از جامد، مایع، گاز و یا تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا
در هوا به تعداد و در مدت زمانیکه کیفیت زندگی را برای انسان و دیگر جانداران به خطر اندازد و یا
به آثار باستانی و اموال خسارت وارد آورد.
-3 منابع آلاینده هوا:
برای سهولت مطالعه منابع مختلف آلودگی هوا بصورت ذیل دسته بندی می شوند:
منابع طبیعی و منابع مصنوعی) خانگی، صنعتی،حمل و نقل (
-3-5 منابع طبیعی :
منابع طبیعی آلودگی هوا از قبیل طوفانهای گرد و غبار، آتش سوزی جنگلها، آتشفشانها ، گرده
گیاهان و نشت گاز طبیعی می باشد و آلودگی ناشی از آنها یک پدیده دائمی است که بعلت گردش
فرآیندهای طبیعی مقدارش کمابیش در سطح زمین ثابت است. مقدار آلودگی طبیعی در مقایسه
با آلودگی مصنوعی خیلی بیشتر و قابل توجه می باشد. اما در طبیعت چندین مکانیسم خودپالایی
وجود دارد که سطح زمین را برای حیات موجودات مناسب و قابل تحمل می سازد. نقش انسان در
کنترل آلودگی ناشی از منابع طبیعی خیلی کم است. اما انسان بوسیله بر هم زدن تعادل
اکولوژیکی و طبیعی ناشی از آلودگی مصنوعی می تواند وضع را بدتر نماید و به آلودگی طبیعی
بیافزاید.
-3-0 منابع مصنوعی
3-0-5 - آلودگی خانگی :
آلودگی خانگی در اثر فعالیتهای خانگی یا نظافت منازل یا استفاده از حشره کشها جهت نظافت و
نگهداری منازل ایجاد می شود. اگرچه مقدار این آلودگی در مقایسه با منابع دیگر زیاد نیست اما
همین مقدار به تغییر کیفیت محیط شهری کمک می کند. روشهای صحیح نگهداری منازل به کاهش
آلودگی کمک خواهد نمود.
3-0-0 - آلودگی صنعتی:
آلودگی ناشی از صنایع منبع اصلی آلودگی است که در اثر فعالیتهای مصنوعی ایجاد می شود. در
میان صنایع نیروگاههای حرارتی، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، سیمان سازی، کاغذسازی،
نساجی، دباغی و غیره منابع اصلی آلودگی هوا هستند. بکارگیری روشهای مناسب کنترل آلودگی
در کاهش آلودگی منابع کمک خواهد کرد.
-3-0-3 آلودگی ترافیک )حمل و نقل(:
آلودگی ناشی از حمل و نقل بعلت شهرسازی بی رویه و سریع به اندازه آلودگی صنعتی مهم و از
اهمیت برخوردار می باشد. آلودگی ناشی از حمل و نقل و وسایل نقلیه به شکل گازهای خروجی
از اگزوز، ذرات معلق، صدا و غیره می باشد. این آلودگی با اتخاذ روشهای برنامه ریزی کشوری،
منطقه ای و شهری و استفاده از اتومبیلها و سوخت های مناسب همراه با اعمال تکنولوژی کنترل
آلودگی به حداقل می رسد.
اما EPA منابع عمده آلودگی هوا را به صورت زیر طبقه بندی کرده است:
الف: حمل و نقل مانند: کشتی ها، هواپیماها، قطارها و اتومبیلها
ب: احتراق سوخت از منابع ثابت مانند نیروگاههای برق و غیره
ج: فرآیندهای صنعتی مانند: کارخانه های فولادسازی، نساجی و کاغذسازی
د: دفع مواد زائد جامد مثل: سوزاندن زباله درفضای باز، دفن بهداشتی زباله و سوزاندن زباله با
دستگاه زباله سوزی
ی: فرآیندهای متفرقه نظیر فعالیتهای خانگی مانند : کاربرد حشره کشها و تمیز کردن حشره کش
-4 عوامل مؤثر بر آلودگی هوا
عواملی که بر آلودگی هوا تأثیر می گذارند به شرح ذیل می باشند.
4-5 - خصوصیات هواشناسی
پارامترهای جوی مانند اندازه و جهت باد، میزانهای افت اتمسفری ، رطوبت نسبی و غیره یک
منطقه، آلودگی هوا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. باد با حرکت افقی آلاینده را حمل و جابجا خواهد
نمود.
آلودگی حمل شده توسط سرعت رو به پایین باد. غلظت آلاینده ها در سطح زمین اساساً به اندازه و
جهت باد و میزان افت بستگی دارد. تغییر درجه حرارت هوا با افزایش ارتفاع سبب حرکت نسبتاً
سریع آلاینده ها می گردد.
-4-0 شکل توپوگرافی
ناهمواری موجود در زمین و موانعی مانند کوه ها و غیره بر انتشار آلاینده ها اثر می گذارد. بسته به
شرایط محلی و مکانی، توپوگرافی ممکن است مفید یا زیان آور باشد.
4-3 - خصوصیات آلاینده ها
اهمیت مسائل آلودگی هوا به نوع و اندازه آلاینده به جامد یا مایع یا گاز بودن آن بستگی دارد.
همچنین بستگی به انرژی یا صدا یا گرما یا رادیو اکتیویته یا ترکیبی از این عوامل دارد. واکنش بین
آلاینده ها در اتمسفر بسته به خصوصیات آلاینده ها ممکن است مقدار آلاینده در اتمسفر را افزایش
یا کاهش دهد.
4-4 - روش آزادسازی آلاینده ها
چگونگی ورود آلاینده ها و همچنین سرعت آزادسازی آلاینده ها به اتمسفر بر آلودگی هوا تأثیر دارد.
آلاینده ها ممکن است بطور متناوب یا پیوسته یا دوره ای آزاد شوند یا از یک منبع یا از چندین منبع یا
از منابع نقطه ای و غیر نقطه ای آزاد شوند. همچنین پراکندگی آلاینده ها به طریقه ورود آنها به
اتمسفر بستگی دارد.
-1 تقسیم بندی آلاینده ها
مؤسسه حفاظت از محیط زیست آمریکا EPA ، شش آلاینده اصلی را به عنوان معیار انتخاب نموده و
اینها را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کرده است. آلاینده های اولیه موادی هستند که از منابع
مستقیماً به هوای محیط وارد می شوند و شامل پنج آلاینده منواکسیدکربن ) CO (، دی اکسیدنیتروژن
( NO2 (، دی اکسیدگوگرد ) SO2 (، ذرات معلق با قطر کمتر از 52 میکرون ) PM-10 ( و سرب ) pb )
می باشد. آلاینده های ثانویه به موادی اطلاق می شود که در اثر فعل و انفعالات موجود در هوای
اطراف زمین بوجود می آید و در این گروه می توان از ازن ) O3 ( نام برد.
1-5 - منواکسیدکربن ) CO )
گازی است بی رنگ وبی بو ولی بسیار سمی. منبع اصلی تولید این گاز اتومبیلها هستند . گاز
منواکسید کربن در هوای آزاد و به مقدار کم، زندگی بیماران قلبی و ریوی را به خطر می اندازد و در
افراد سالم باعث سردرد، سرگیجه، خستگی زیاد و تحریک اعصاب می شود. استنشاق این گاز در
محیط های در بسته و سقف دار باعث خفگی و مرگ می شود.
منو اکسید کربن 022 برابر سریعتر از اکسیژن با هموگلو بین خون ترکیب شده و توبید کربوکسی
هموگلوبین می کند. این گاز نه تنها با اتصال به هموگلوبین مانع چسبیدن اکسیژن به آن می شود،
بلکه از آزاد شدن اکسیژن از اکسی هموگلو بین باقیمانده نیز جلو گیری می کند .
به این ترتیب نسوج بدن با کمبود اکسیژن روبرو شده و اعضای حیاتی بویژه قلب آسیب می بیند،
گذشته از این منواکسیدکربن خود ، به طور مستقیم نیز به سلولهای قلب آسیب رسانده و به روند
تنگی عروق سرعت می بخشد .
- 1-0 - ذرات معلق) 52 PM )
ذرات معلق با قطر کمتر از 52 میکرومتر بدلیل راهیابی به سیستم تنفسی تحتانی به عنوان
شاخص اصلی مواد معلق در هوا معرفی می شوند. بر اساس مطالعات ذرات معلق در مقایسه با
- اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت برای سلامتی مخاطره آمیزتر است و مقدار 52 PM در تشدید
بیماریهای قلبی _ ریوی ، کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماریها، از بین رفتن بافت
ریه، آسم کودکان، مرگ ومیر زودرس و سرطان نقش عمده ای دارد.
1-3 - اکسید های نیتروژن )) NOX
دی اکسید نیتروژن که بیشتر از سایر اکسیدهای نیتروژن در هوا منتشر می شود گازی است قهوه ای
رنگ و بدبو که به وسیله وسایل نقلیه موتوری و کارخانجاتی که از موتورهای درون سوز استفاده
می کنند وارد هوا می شود. این گاز باعث تحریک چشمها و قسمتهای عمقی ریه ها شده و موجب
بروز خستگی مفرط و افزایش موارد بیماری می گردد. علاوه بر این به گیاهان نیز صدمات زیادی وارد
می کند.
1-4 - اکسیدهای گوگرد ) SOX )
دی اکسید گوگرد ) SO2 (که بیشتر از دیگر اکسیدهای گوگرد در هوا منتشر می شود، گازی است
بی رنگ و بدبو که باعث تحریک مجاری تنفسی بخصوص حلق، بینی و حنجره شده و ایجاد
برونشیت های مزمن، آسم و آمفیزم می کند. منبع اصلی تولید این گاز، احتراق گازوئیل و مازوت در
منازل، کارخانجات و وسایل نقلیه موتوری است.
دی اکسید گوگرد وقتی با بخار آب موجود در هوا ترکیب می شود تبدیل به اسید شده و بارش آن
بصورت باران اسیدی، باعث خوردگی فلزات، سنگ و پارچه می شود. این گاز نیز همچون
دی اکسید نیتروژن بر گیاهان اثر گذاشته و باعث از بین رفتن آنها می شود.
1-1 - ازن ) O3 )
ازن در اثر واکنش های فتوشیمیایی توسط هیدروکربنهای خروجی از اگزوز ماشینها و اکسیدهای
نیتروژن در اتمسفر بوجود می آید و به این ترتیب جزء آلاینده ةای ثانویه بشمار می رود.
از جمله اثرات مضر این آلاینده بر سلامتی انسان، سوزش چشم و ریه ها می باشد.آمارها نشان
می دهد که حملات آسم در روزهاییکه غلظت بالایی از این آلاینده مشاهده شده بطور مشخصی
افزایش یافته است. ازن موجود در هوا آسیب های شدیدی به کودکان، افراد سالخورده و افراد
دارای ناراحتی تنفسی وارد می کند. ازن همچنین موجب کاهش بازدهی محصولات کشاورزی و از
بین رفتن جنگل ها و اکوسیستم گیاهی می شود.
1-6 - هیدروکربن های فرار ) VOCs )
برخی از بخارات هیدروکربن ها در اتمسفر نقش بالقوه ای در تخریب سلامتی انسانها دارند. بنزن
بعنوان یکی از مهمترین هیدروکربن های فرار با وجودیکه بعلت حلالیت بالا نقش عمده ای در صنعت
بعهده دارد ولی استنشاق آن موجب جلوگیری از تشکیل گلبول قرمز در مغز استخوان می شود.
منبع اصلی تولید بنزن، بنزین مورد استفاده در خودروهاست. در مواردی چند، سرطان خون
)لوسمی( در افرادیکه بعلت مسایل شغلی برای طولانی مدت در معرض بخارات بنزن بوده اند،
گزارش شده است.
6 - شاخص استاندارد آلودگی ) PSI )
کمیت ) Pollutant Standard Index) PSI استانداردی است که برای گزارش روزانه کیفیت هوا مورد
استفاده قرار می گیرد و معمولاً از پنج آلاینده منواکسیدکربن، ازن، دی اکسیدنیتروژن، دی اکسید
گوگرد و ذرات معلق استفاده می گردد. با توجه به غلظت آلاینده ها و استانداردهای بهداشتی
سازمان حفاظت محیط زیست امریکا EPA ، غلظت آلاینده ها به یک مقیاس عددی بین صفر تا پانصد
PSI تبدیل می گردد.
PSI از این نظر که غلظت آلاینده ها را بر اساس یک مقیاس واحد می سنجد، ارجحیت دارد.
7 - اثرات زیست محیطی آلودگی هوا
7-5 - بیماریهای ناشی از آلودگی هوا:
7-5-5 - آمفیزم
این بیماری در نتیجه انقباض لوله های بونشیال وتخریب کیسه های هوایی توسط آلاینده ها به وجود
می آید و باعث کوتاهی نفس در فرد بیمار می شود.
7-5-0 - برونشیت مزمن
از مشخصات این بیماری سرفه های پی در پی و جریان خلط مستمر در شخص مبتلا است. مواد
آلوده کننده باعث تخریب مژک های مجاری تنفسی - که مواد محرک را از ریه خارج می کنند – شده و
در نتیجه سرفه تنها راهی خواهد بود که ذرات از ریه بیرون رانده شوند. در صورتی که برونشیت
مزمن درمان نشود، منجر به مرگ بیمار خواهد شد.
7-5-3 - حساسیت
مواد آلاینده می تواند باعث عکس العمل های آلرژیکی مختلف از جمله آبریزش بینی، تنگی نفس،
خارش پوست، اشک چشم و عسطه های پی در پی شوند.
7-5-4 - آسم
عبارت است از مقاومت مجرای تنفسی در مقابل عبور هوا، دریک حمله آسمی، مجاری تنفسی
باریک شده و عبور هوای تنفسی به حداقل می رسد و در نتیجه بیمار دچار تنگی نفس می شود.
می تواند موجب انفارکتوس یا التهای قلب گردد که عمدتاً به صورت سینه درد، طپش قلب، تنگی
نفس و اختلال در سیستم قلب تظاهر می کند.
7-5-1 - سرطان ریه، معده و بیماریهای قلبی
هر چندکه این بیماریها مستقیماً و منحصراً مربوط به آلودگی هوا نیست، اما آلودگی هوا یکی از
عوامل مهم به وجود آورنده و تشدید کننده آنها به حساب می آید.
7-0 - اثر آلودگی هوا بر گیاهان
آلودگی هوا در متابولیسم )سوخت و ساز( گیاهان نیز تأثیر سوء داشته و ضمن ضعیف کردن گیاه،
موجب پدید آمدن امراض و آفات مختلف در آنها می شود. این مسئله بخصوص با گسترش روزافزون
شهرها و تبدیل مناطق روستایی و کشاورزی به مناطق صنعتی، فزونی می یابد. به طور کلی اثر
ناشی از آلودگی هوا بر گیاه می تواند به صورت ظاهر شدن لکه های خشکیده در برگ، از دست
دادن رنگ، کاهش رشد گیاه، کاهش محصول و حتی از بین رفتن گیاه جلوه گر شود.
توجه به نقش مهم گیاهان در پاکیزگی هوا سبب شده تا اقداماتی جدی در حفظ و نگهداری و
افزایش فضاهای سبز صورت گیرد. با این همه آلودگی هوا برای گیاهان خطری جدی محسوب
شده و فضاهای سبز را تهدید به نابودی می کند. بنابراین دادن آگاهی به مردم و انجام اقدامات
جدی و سریع برای جلوگیری از تخریب بیش از پیش جنگلها و منابع طبیعی و ایجاد فضاهای سبز
امر حیاتی است.
-7-3 اثرات جوی
7-3-5 - وارونگی جوی
معمولاً در لایه پایین جو، درجه حرارت هوا با افزایش ارتفاع کاهش می یابد، بنابراین طبیعی است
که یک حرکت صعودی هوا به وجود می آید و آلودگی ها را با خود به طبقات بالای جو برده و از محل
تنفس دور می سازد. اما در بعضی شرایط جغرافیایی خاص – مانند احاطه شدن یک شهر به وسیله
کوهها – یک لایه هوای گرم، همچون سقف شیشه ای که بالای شهر را پوشانده باشد، هوای سرد
پایین را محبوس می کند و مانع از بالا رفتن ودور شدن آلودگی ازسطح شهر می شود. در این حالت
جریان هوا بر عکس شده و باعث پایداری بیشتر هوا و تراکم گازهای آلاینده تا حد بسیار خطرناک
می شود که به این حالت وارونگی جوی اطلاق می شود. متأسفانه تهران بیش از دو سوم روزهای
سال )حدود 012 روز( با پدیده وارونگی جوی روبرو است. این حالت بیشتر در پاییز و زمستان روی
می دهد.
7-3-0 - اثر گلخانه ای ) Green House Effect )
فعالیت و تحرکت جو زمین نتیجه جریان مداوم انرژی از خورشید به زمین و از زمین به فضاست.
حدود 3 درصداز انرژی خورشید، دوباره به فضا منعکس می شود و قسمتی از این انرژی منعکس
شده، به وسیله گازهای معروف به گازهای گلخانه ای - شامل دی اکسیدکربن، متان و اکسید نیترو
و غیره – دوباره به سطح زمین باز تابانیده می شود. این پدیده که به اثر گلخانه ای معروف است،
خود باعث افزایش درجه حرارت در مناطق آلوده می شود. در هوای محبوس، میزان آلودگی نیز
بیش از پیش افزایش یافته و به دنبال آن خطرات ناشی از آلودگی نیز تا میزان قابل توجهی بالا
رفته و شهرنشینان را به طور جدی تهدید می کند. بدیهی است در صورت کاستن از گازهای
گلخانه ای با از بین بردن و یا محدود کردن منابع تولید کننده آن می توان از بروز اثر گلخانه ای و
خطرات ناشی از آن جلوگیری کرد.
-7-3-3 بارش اسیدی
بارش اسیدی ، به بارانی اطلاق می "ردد که نسبت به باران معمولی اسیدی تر است ) 6 ر 1 PH )
معمولاً خصوصیات اسیدی آب توسط PH اندازه گیری می شود که گسترة طبیعی آن بین 1 ر 6 تا
1ر 8 قرار دارد. اگر PH باران کمتر از 6 باشد، به عنوان بارش اسیدی منظور می شود. ماهیت
اسیدی شدید آب به علت آلودگی وسیع هوا ناشی از صنعتی شدن است. از این رو به منظور
اجتناب از بارش اسیدی، برنامه ریزی مناسب ضرورت دارد.
ضمن اینکه محل قرار گرفتن صنایع در یک منطقه یا یک کشور نیز نیاز به بررسیهای دقیق و حساب
شده دارد.
به دلیل فقدان برنامه ریزی و پیش بینی وضع هوا پیرامون، بارش اسیدی، اکنون چندین کشور
توسعه یافته با مشکلات بارش اسیدی مواجه هستند. دریاچه ها و جنگلها در مناطق حاصلخیز
)پرباران( اروپا، کانادا، آمریکا و جنگلهای آلمان غربی تحت تأثیر عوارض سوء بارش اسیدی قرار
دارند. در هند نیز بارش اسیدی در بمبئی گزارش شده است.
اکسیدهای گوگرد، نیتروژن و هیدروکربنها پارامترهای اصلی کمک کننده به بارش اسیدی هستند.
مقادیر عظیمی اکسیدهای گوگرد و نیتروژن از دودکش های واحدهای صنعتی و نیز از اگزوز
اتومبیلها به اتمسفر وارد می شوند. سوزاندن سوختهای فسیلی برای تلوید انرژی عامل اصلی
72-62 درصد( ورود اکسیدهای گوگرد به اتمسفر است. ذوب سنگهای معدن گوگرد بویژه سرب، (
روی و مس نیز عامل افزایش در مقدار اکسیدهای گوگرد اتمسفر به شمار می رود. عوامل اصلی
اکسیدهای نیتروژن، آلاینده های خروجی از اگزوز اتومبیلها، نیروگاه ها و واحدهای ذوب کننده
هستند. زمانیکه این آلاینده ها در حضور رطوبت واکنش می دهند. آلاینده های ثانویه را تشکیل
می دهند. اغلب آلاینده های ثانویه حاصل از واکنش های فتوشیمیایی از امواج خورشیدی انرژی
مورد نیاز خود را بدست می آورند. بارش اسیدی موجب اثرات زیر می باشد:
الف: بارش اسیدی باعث کاهش PH آب رودخانه و دریاچه ها می شود که این امر نیز نابودی
موجودات آبزی )ماهی و غیره( را در پی دارد و منجر به کاهش رشد پلانکتونها و تکثیر ما هی ها
می شود. تغییر در PH مانع از بیرون آمدن ماهی ها از تخم می شود. جلبکهای سبز وچندین نوع
باکتری که برای ادامة حیات مودات آبزی ضروری هستند، در محیط اسیدی قادر به ادامه بقاء و
حیات نیستند.
ب: بارش اسیدی برای جنگلها و مراتع مضر هستند. بارش اسیدی به برگهای درختان صدمه زده و
فرسایش سطح برگ را تسریع می کنند. رشد برگها به علت اسیدیته بالا کاهش می یابد. زمانیکه
رشد برگها تحت تأثیر بارش اسیدی قرار می گیرد، نابودی گیاهان سبز نیز حاصل می شود.
ج: اسیدیته بر روی خاک تأثیر می گذارد. یک عنصر مغذی برای گیاه نظیر پتاسیم به تدریج از خاک
شسته و خارج می شود. تحت شرایط اسیدی، فلزات سمی برای گیاه در خاک انباشته می شوند.
د: همچنین بارش اسیدی فعالیت میکروبهایی را که مواد آلی موجود در خاک را به عناصر مغذی
مورد نیاز گیاه تبدیل می کنند، مختل می نمایند. زمانی که جمعیت میکروبی کاهش پیدا می کند،
میکروبها آنچنان قادر به تحمل محیط اسیدی خاک به علت بارش اسیدی نیستند.
آلودگی هوا ومشکلات خواب
پژوهشگران هشدار دادند آلودگی هوا مشکلات خواب می آورد.
نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه هاروارد نشان می دهد آلودگی هوا می تواند سبب بروز
مشکلات خواب شود . آنان می گویند میان آلودگی هوا و اختلالات خواب رابطه معنی دار وجود دارد
. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، محققان آمریکایی در یک پژوهش جدید به ارتباط بین
آلودگی هوا و اختلال تنفسی خواب پی برده اند که عامل شناخته شده بروز بیماری های قلبی
است. محققان دانشگاه هاروارد برای این تحقیقات از اطلاعات مربوط به بیش از شش هزار
شرکت کننده بین سال های 5۹۹1 تا 5۹۹8 استفاده کرده اند. آمارها نشان می دهد که 57 درصد از
بزرگسالان آمریکایی به اختلال تنفسی خواب مبتلا هستند. به گفته محققان؛ ذرات آلاینده موجود در
هوا می توانند از طریق اثرگذاری روی سیستم اعصاب مرکزی روی خواب تاثیر بگذارند. به گزارش
پایگاه اینترنتی یو پی آی، یکی از مکانیسم های خواب نامطلوب و آشفتگی خواب می تواند با میزان
آلودگی محیط زیستی ارتباط داشته باشد. آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامتی انسان هاست.
الودگی هوا وسرطان
آلودگی هوا به سرطان ریه می انجامد .
یک بررسی بر روی ساکنان تکزاس آمریکا نشان می دهد که ذرات ریز فلزی در هوای آلوده شهرها
می تواند به ایجاد انواع معینی از سرطان ریه نقش داشته باشد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از هلث دی نیوز ، دکتر ایون کویل استادیار
طب داخلی در مرکز پزشکی جنوب غربی دانشگاه تکزاس در دالاس و سرپرست این تحقیق گفت:
بسیار نگران کننده است که یک ماده آلاینده هوا در سرطان ریه نقش داشته باشد، بنابراین لازم
است در مورد نقش این ذرات فلزی تحقیق بیشتری انجام شود.
به گفنه کویل 2 تا 51 درصد موارد سرطان ریه در غیرسیگاری ها رخ می دهد و یک توضیح احتمالی
برای ابتلای این افراد به سرطان استنشاق هوای آلوده به خصوص ذرات بسیار ریز فلزی موجود در
آن است که قابل مشاهده با چشم غیر مسلح نیستند، اما می توانند وارد ریه ها شوند.
به گفته دکتر کویل حفر معادن، ذوب فلزات و استخراج و تصفیه نفت و از همه مهم تر دود اگزوز
ماشین ها این ذرات فلزی میکروسکوپی را وارد هوا می کند.
پژوهش های قبلی رابطه مستقیم میان آلودگی هوا و با بیماری های تنفسی و قلبی را ثابت کرده،
اما نقش آلاینده های هوا در ایجاد سرطان ریه مورد بحث بوده است.
کویل و همکارانش میزان بروز سرطان ریه را در 014 ناحیه ایالت تکزاس در سال های 5۹۹1 تا 0222
با گزارش های مربوط به آلاینده های هوا در همین مدت تطبیق دادند.
نتیجه آن بود که میان بروز انواع سرطان ریه و ورود روی، کروم و مس به هوا توسط کارخانه ها
“همراهی” وجود دارد.
اما این تحقیق روشن نمی کند که قرار گرفتن در معرض این آلاینده ها چه مقدار خطر سرطان ریه را
بالا می برد.
دکتر مایکل تون رئیس بخش همه گیرشناسی انجمن سرطان امریکا هم معتقد است با توجه به
اینکه در این تحقیق سیگار کشیدن مبتلایان به سرطان ریه مد نظر قرار داده نشده، در مورد پذیرش
یافته های آن باید احتیاط به خرج داد تا تحقیقات دقیق تری در آینده انجام شود.
الودگی هوا وبیماری قلبی
افراد در معرض آلودگی، نوار قلبی غیرطبیعی دارند .
نتایج جدیدترین تحقیقات پژوهشگران علوم پزشکی نشان می دهد که آلودگی هوا، استرس های
قلبی و خطر بروز بیماری های قلبی را افزایش می دهد. بر این اساس گروهی از پژوهشگران در
کالج ایالتی پنسیلوانیا اعلام کردند: توانایی بدن افراد برای تنظیم ضربان قلبشان در وضع آلودگی
هوا کمتر می شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از پارسی طب ، به گفته این محققان، آلودگی
هوا با افزایش بیماری های قلبی – عروقی همراه است و افرادی که در معرض آلودگی هوا قرار
می گیرند، نوار قلبی غیرطبیعی دارند.
این گروه از محققان با بررسی ضربان قلب 526 فرد غیرسیگاری 41 سال و بالاتر، به مدت بیست و
چهار ساعت، دریافتند؛ پس از گذشت شش ساعت از قرار گرفتن فرد در معرض آلودگی هوا به
ذرات معلق کوچک، نوار قلبی آنان به طور محسوسی، تغییرات تخریبی نشان می دهد.
پژوهشگران می گویند در روزهای بحرانی آلودگی هوا حتی الامکان از تردد در محدوده های مرکزی
و پر ترافیک شهر اجتناب کنید . استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون
شهری خود را جایگزین خودروهای شخصی نمائید . فعالیت یا بازی کودکان در محیطهای باز را
محدود نمائید . و افراد مسن یا افراد با بیماریهای قلبی ، ریوی نظیر آسم ، برونشیت مزمن و
نارسائی قلبی از خروج از خانه اجتناب نمایند .
همچنین دانشمندان در تحقیقات که در نشریه تحقیقات بالینی منتشر شده اعلام کردند ذرات ریز
آلودگی هوا که کوچکتر از یک دهم قطر تار موی انسان هستند می توانند موجب لخته شدن خون
شوند. این یافته دانشمندان را در توضیح اینکه چگونه آلودگی هوا موجب سکته قلبی و مغزی
می شود، یاری می دهد.
تحقیقات در مورد آلودگی هوا نشان داده است که آلودگی ناشی از دود اگزوز کامیونها و اتوبوس ها
و همچنین کارخانه های زغال سوز، خطر بروز سکته های قلبی و مغزی مهلک را افزایش می دهد.
اما محققان هنوز کشف نکرده اند که در واقع چگونه این ذرات میکروسکوپی انسان را از پا در
می آورد.
دکتر “گوکان موتلو” از دانشگاه نورث وسترن شیکاگو که تاثیرات آلودگی هوا را بر موش ها مطالعه
کرده است، گفت: اکنون می دانیم چگونه التهاب ریه ناشی از آلودگی هوا منجر به مرگ ناشی از
بیماری قلبی می شود.
ریه های ملتهب از آلودگی، اینترلوکین 6که یک ترکیب سیستم ایمنی است و موجب التهاب
می شود ترشح می کنند و نشان داده شده است که این امر احتمالا خون بیشتری را به لخته تبدیل
می کند.
مطالعه ای هفته گذشته در نشریه پزشکی نیو اینگلند منتشر شد که نشان می داد استنشاق دود
دیزل در توانایی بازمانده های سکته قلبی برای بازکردن لخته های خونی تداخل ایجاد می کند.
موتلو دو سال پیش در حین مطالعه تاثیرات آلودگی هوا بر نارسایی قلبی موشها به شواهدی
درباره مساله لخته شدن خون در آنها دست یافت. بر اساس آن تحقیقات موشهایی که درمعرض
آلودگی هوا قرار داشتند خون ریزی بسیار کمتری داشتند.
در تحقیق اخیر، وی و همکارانش، موش ها را در معرض آلودگی هوا جمع آوری شده توسط سازمان
محافظت از محیط زیست آمریکا قرار دادند. این آلودگی با محلول نمک ترکیب شده و به ریه موشها
تزریق شد.
موش های قرار گرفته در معرض آلودگی هوا، تنها 04 ساعت پس از این تزریق، 51 برابر افزایش
اینترلوکین- 6داشتند. این چارچوب زمانی مهم است چراکه برخی مطالعات نشان داده اند افزایش
آلودگی هوا می تواند خطر سکته قلبی را طی 04 ساعت افزایش دهد.
به گفته موتلو و دکتر اسکات بودینگر می توان با سرکوب سلولهای ایمنی ریه موسوم به
ماکروفاژها که به مواد خارجی حمله کرده و اینترلوکین- 6 ترشح می کنند، مانع از لخته شدن خون
شد.
موش هایی که پاسخ های سیستم ایمنی آنها سرکوب شده بود، دچار افزایش لخته های خونی
نشدند. این امر حاکی از آن است که اینترلوکین- ، 6یک نیروی محرک است.
وی افزود اغلب افراد می دانند میزان زیاد آلودگی هوا می تواند موجب بیماری ریوی از جمله وخیم
شدن آسم شود.
وی با اشاره به اینکه این امر در بیماران مبتلا به عروق کرونر و یا نارسایی قلبی مشخص نشده
است خاطرنشان کرد، فکر می کنم باید آگاهی خود را از ارتباط بین این عوامل افزایش دهیم.
دانشمندان اکنون قصد دارند این امر را بررسی کنند که آیا آسپیرین می تواند با تاثیرات لخته شدن
خون در موش ها مقابله کند یا خیر. دوز کم آسپیرین که به رقیق شدن خون کمک می کند در حال
حاضر برای افراد مبتلا به مشکلات قلبی توصیه می شود.
* شواهد قدرتمندی نشان می دهد که آلودگی هوا مضرات بسیار زیادی برای سلامت قلب انسان
دارد.
همچنین سازمان قلب آمریکا اعلام کرد به شواهد بسیار قدرتمندی دست یافته است که نشان می
دهد آلودگی ناشی از ترافیک، صنایع و کارخانه باعث بروز سکته و حمله قلبی می شود و مردم باید
تا حد امکان از نفس کشیدن در این آلودگی ها اجتناب کنند.
در این گزارش آمده است ذرات بسیار ریز حاصل از سوخت بنزین، زغال و روغن از آشکارترین
ترکیبات مضر برای سلامت بدن هستند.
دکتر رابرت بروک از دانشگاه میشیگان که گروه نویسنده این گزارش را رهبری کرده است در این
باره گفت: این ذرات می توانند ظرف چند ساعت یا چند روز قرار گرفتن در معرض مقادیر بالای
آلودگی، خطر سکته و حمله قلبی را افزایش دهند.
بازبینی یک مطالعه 6 ساله شواهدی بسیار قدرتمندی را در اختیار دانشمندان قرار داده است که
نشان می دهد آلودگی هوا می تواند خطر لخته شدن خون در رگ ها را افزایش داده و هم چنین این
آلودگی ها می تواند منجر به مرگ زودرس شوند.
مهم ترین پیامی که این تحقیقات به همراه دارد این است که گروه های در معرض خطر باید
فاکتورهایی مانند فشار خون، کلسترول و دیابت را کنترل کرده و حتما از کشیدن سیگار اجتناب
کنند.
سازمان قلب آمریکا اعلام کرد این ذرات به شکل های گوناگون می توانند باعث بروز تورم شوند.
بروک در ادامه گفت: این احتمال وجود دارد که این ذرات بسیار ریز یا مواد شیمیایی که همراه با آن
هستند وارد جریان خون شده و به طور مستقیم به بدن آسیب برسانند.
این عامل می تواند خطر لخته شدن خون را افزایش داده که عملکرد قلب و جریان خون را با اختلال
روبه رو می کند.هم چنین افزایش فشار خون و کارکرد نامنظم فعالیت های الکتریکی قلبی نیز از
دیگر عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هاست.
در این گزارش به سالمندان و افراد دارای بیماری های قلبی، فشار خون بالا، کلسترول بالا و دیابت
توصیه شده است که محیط زندگی خود را از شهرهای آلوده منتقل کنند و یا حداقل در زمان هایی
که میزان آلودگی هوا بالاتر از حد مجاز است از خانه خارج نشوند.
آلودگی هوا موجب بروز حمله قلبی می شود
آلودگی هوا موجب بروز حمله قلبی می شود
به گفته یک محقق آمریکایی، آلودگی هوای پکن نه تنها برای قهرمانان شرکت کننده در بازی های
المپیک نگران کننده است بلکه می تواند موجب بروز حوادث قلبی عروقی در برخی تماشاچیان
شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از یونایتدپرس، دکتر “گوخان موتلو” از “دانشکده
فینبرگ نورت وسترن” گفت، استنشاق سطوح بالای آلودگی برای افرادی که در برخی از گروه های
پر خطر قرار دادند می تواند در عرض 04 ساعت موجب بروز حملات قلبی و سکته مغزی شود.
افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی یا دارای عوامل خطر ساز ابتلا به بیماری قلبی عروقی مانند
فشار خون بالا، کلسترول بالا، دیابت، چاقی، بیماری ریوی و یا عادات سیگار کشیدن از جمله افراد
آسیب پذیر هستند.
موتلو در بیانیه ای اعلام کرد،قرار گرفتن در معرض سطوح بالای آلودگی حتی اگر شخص هیچ یک
از علائم ذکر شده را نداشته باشد می تواند موجب بروز بیماری قلبی شود.
موتلو سال گذشته تحقیقی منتشر کرد که نشان داد آلودگی میکروسکوپی هوا — ذراتی کوچکتر از
یک دهم قطر موی انسان — خون را غلیظ تر و چسبنده می کند — و زمانیکه ریه ها بر اثر آلودگی
هوا ملتهب می شوند ماده ای به نام “اینتر لوکین -( 6۶ interleukin- 6( ترشح می کنند که احتمال
ایجاد لخته خون را بیشتر می کند.
آلودگی هوا وسالمندان
قرار گرفتن در معرض هوای آلوده حتی به مدت کوتاه برای سالمندان خطرناک است هوای
آلوده موجب افزایش احتمال انواع بیماریها از جمله ابتلای بیشتر سالمندان به ذات الریه و
فشارخون بالا می شود .
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، به گفته محققان احتمال بستری شدن در
بیمارستان به دلیل ذات الریه در سالمندانی که در مناطق آلوده زندگی می کنند، بیشتر است و
تقریبا دلیل اصلی بستری شدن سالمندان بالای 61 سال بوده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه،
محققان پس از بررسی 361 فرد سالمند بالای 61 سال متوجه شدند آلودگی ناشی از ترافیک و
آلودگی های صنعتی احتمال ابتلا به ذات الریه را دو برابر در سالمندان افزایش می دهد
همچنین هوای آلوده موجب افزایش فشار خون در سالمندان می شود .
محققان هشدار می دهند قرار گرفتن در معرض هوای آلوده حتی به مدت کوتاه باعث بالا رفتن
فشار خون می شود.
پژوهشگران در یک مطالعه جدید دریافته اند، تنفس هوای آلوده حتی فقط به مدت دو ساعت می
تواند باعث بالا رفتن فشار خون شود و به این ترتیب به طور بالقوه سبب افزایش خطر ابتلا به
بیماری های قلبی- عروقی می شود.
دکتر روبرت بروک، استادیار پزشکی در دانشگاه میشیگان با انتشار نتایج تحقیقات خود خاطر نشان
کرد: هر چند این میزان افزایش در فشار خون ممکن است برای افراد سالم چندان خطرساز نباشد،
اما همین افزایش اندک می تواند بویژه در افراد مستعد باعث بروز سکته مغزی یا حمله قلبی شود.
آمارها نشان می دهد، در آمریکا از هر سه نفر یک نفر به فشار خون بالا مبتلا ست.
در این پژوهش، محققان روی 83 نفر آزمایش کردند که هوای آلوده مانند هوای درون شهر یا نزدیک
به خیابان را تنفس می کردند.
محققان دریافتند، آلودگی هوا فشار دیاستولیک را طی دو ساعت بالا می برد و در این شرایط
رگهای خونی حداقل به مدت 04 ساعت دچار مشکل می شوند و کار خود را بخوبی انجام نمی
دهند.
بر اساس آزمایشها، ذرات میکروسکوپی در هوا باعث بالا رفتن فشار خون و اختلال در عملکرد
عروق خونی می شود
آلودگی هوا وآپاندیس
آلودگی هوا موجب التهاب آپاندیس می شود
محققان کانادایی دریافته اند آلودگی هوا می تواند موجب التهاب آپاندیس )آپاندیسیت( شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از شین هو ، دکتر “گیلاد جی کاپلان” و
همکارانش از دانشگاه کالگاری در کانادا 1 هزار و 5۹5 فرد بزرگسال را که طی سالهای 5۹۹۹ تا
0226 در بیمارستان این دانشگاه پذیرش شدند، مورد بررسی قرار دادند.
این پژوهشگران دریافتند در فصل بهار و تابستان که مردم بیشتر از خانه بیرون می روند و در معرض
آلودگی هوا قرار می گیرند، تعداد افراد بیشتری با مشکل آپاندیسیت به بیمارستان مراجعه می
کنند.
این محققان با بررسی داده های بیمارستانی و تحلیل آلودگی هوا دریافتند، ابتلا به آپاندیسیت در
روزهایی که بالاترین غلظت ازون و دی اکسید نیتروژن وجود دارد، به بیشترین میزان می رسد.
این پژوهشگران می گویند: به نظر می رسد مردان زمانی که درمعرض آلودگی هوا قرار می گیرد
بیشتر به آپاندیسیت مبتلا می شوند اما دلیل این تفاوت جنسیتی هنوز مشخص نیست.
آپاندیسیت عبارت است از التهاب زایده کرمی شکل آپاندیس که از اولین قسمت روده بزرگ به نام
سکوم منشاء می گیرد. آپاندیس هیچ کار شناخته شده ای ندارد، ولی باعث بیماری می شود. هر
ساله از هر 122 نفر جمعیت یک نفر دچار آپاندیسیت می شود.
آپاندیس ممکن است توسط محتویات در حال عبور در لوله گوارشی یا یک رشته بافتی غیرطبیعی
که از بیرون به آن فشار وارد می آورد، مسدود شود.
زمانی که آپاندیس عفونی می شود، متورم و ملتهب و از چرک پر می شود. آلودگی با کرم های
حلقوی ، یا عفونت ویروسی دستگاه گوارش، عوامل تشدید کننده بیماری است.
ارتباط دیابت با الودگی هوا
ابتلا به دیابت با آلودگی هوا ارتباط دارد
بررسی ها نشان می د هد آلود گی های محیطی نظیر آلودگی هوا یکی از د لایلی است که موجب
می شود روز به روز بر تعد اد مبتلایان به د یابت نوع 0 افزود ه شود .
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، اخیرا دانشمندان دانشگاه کمبریج اعلام کردند که
بین آلاینده های ارگانیک پایدار و ابتلا به دیابت نوع 0 رابطه وجود دارد.
افرادی که در خون آنها مقدار بیشتری از آلاینده های ارگانیک پایدار وجود دارد بیشتر در معرض ابتلا
به این نوع دیابت هستند.
وقتی میزان آلایند ه های محیطی و مواد شیمیایی که عموماً مسموم کنند ه خون هستند ، بالا باشد ،
تغییراتی د ر کار متابولیسم د اخلی بد ن بروز می کند.
چنانچه این افراد حائز سایر عوامل مستعد کننده دیابت باشند، بیشتر د ر معرض این بیماری قرار
می گیرند که از جمله این عوامل می توان به چاقی، کم تحرکی و عوامل وراثتی اشاره کرد که نقش
قابل ملاحظه ای د ر مستعد ساختن بد ن برای ابتلا به د یابت د ارند .
این گزارش در مجله lancet به چاپ رسیده است .
آلودگی هوا باعث بروز درد شکمی می شود
آلودگی هوا باعث بروز دردهای شکمی بویژه در زنان می شود
محققان کانادایی اعلام کردند: آلودگی هوا می تواند باعث بروز دردهای شکمی شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، به گفته این محققان؛ دردهای شکمی یکی از
شایع ترین علل مراجعه به بخش اورژانس در بیمارستان ها است که می تواند با آلودگی هوا در
ارتباط باشد.
دکتر گیلاد کاپلان محقق دانشگاه کالگاری در بررسی های خود مشاهده کرد که بیش از ۹1 هزار
بیمار مبتلا به دردهای شکمی با دلایل نامشخص از بخش اورژانس بیمارستانهای شهر ادمونتون در
ایالت آلبرتا در مدت مشخصی ترخیص شده اند. این تحقیق هم چنین روی بیش از 01 هزار بیمار
مبتلا به درد در ناحیه شکم در بیمارستانی در مرکز مونترال تکرار شد.
بعلاوه از اطلاعات مرکز ملی کنترل آلودگی هوا در کانادا برای تعیین سطح تماس با ازن، دی اکسید
نیتروژن، دی اکسید سولفور، مونوکسید کربن و مواد ذره ای در اندازه های مختلف در هر ساعت در
ادامه تحقیقات استفاده شد.
مطالعات نشان داد: نزدیک به دو سوم از بیمارانی که به علت درد شکمی نامشخص به بخش
اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند زنان هستند و اکثر آنها نیز در گروه سنی 51 تا 04 سال قرار
دارند. همچنین معلوم شد تعداد مراجعه زنان جوان به دلیل بروز این قبیل دردها به بیمارستان در
روزهایی که آلودگی هوا بیشتر است، افزایش می یابد.
کاپلان و همکاران وی دریافتند: بروز دردهای شکمی در زنان جوان در اثر افزایش آلودگی هوا بیشتر
است و علت این امر افزایش نرخ ابتلا به سندرم روده تحریک پذیر در بین زنان است.
الودگی هوا باعث تولد نوزادان کم وزن می شود
الودگی هوا باعث تولد نوزادان کم وزن می شود .
محققان انگلیسی دریافتند هر چه بیشتر مادران در ابتدا و انتهای بارداری در معرض آلودگی قرار
بگیرند احتمال اینکه نوزاد رشد مناسبی نداشته باشد ، بیشتر است.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، این مطالعه که نتایجش در مجله اپیدمیولوژی منتشر
شد، بر روی 336 هزار کودک در نیوجرسی که از سال 5۹۹۹ تا 0224 به دنیا آمدند به انجام رسید.
البته متخصصان اظهار داشتند که جزئیات بیشتری برای نتیجه گیری نهایی نیاز است.
در این پژوهش از اسناد موجود در بیمارستان و شناسنامه نوزادان استفاده شد و مواردی مانند
آموزش ، روابط زناشویی ، چگونگی زندگی و اینکه آیا مادران سیگاری بودند یا نه مورد ارزیابی قرار
گرفته است همچنین این گروه مقدار آلودگی هوا را نیز به طور مرتب با این موارد کنترل می کردند.
براساس این یافته ها مشخص شد مادرانی که جوان تر ، با تحصیلات پائین تر ، سیگاری و فقیرتر
هستند احتمال اینکه دارای نوزادنی با وزن کم باشند ، بیشتر است.
اما به هر حال با این موارد یافت شده ارتباط افزایش آلودگی هوا با رشد مناسب نوزادان مرتبط بود
براین اساس مهمترین عامل آلودگی که اثر بیشتری بر نوزادان داشت ، ذرات ریز معلق و دی اکسید
نیتروژن گزارش شده است که این ذرات ریز به درون ریه نفوذ کرده و موجب بیماری های قلبی و
دستگاه تنفسی و در نتیجه مرگ می شود
هوای آلوده در ارتباط باایجاد لخته های خون در پاها است
محققان گفتند، مشابه بیماری مسافران هوایی به نام سندرم درجه دو که از بی تحرکی در جریان
پرواز ایجاد می شود، هوای آلوده مملو از ذرات کوچک نیز موجب ایجاد لخته های خونی در پاها
می شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز، دکتر آندرا باکارلی از دانشکده
بهداشت عمومی هاروارد در بوستون و همکارانش گفتند پس از بررسی 872 نفر در ایتالیا که در
فاصله زمانی میان سال های 5۹۹1 و 0221 به ترومبوز )لخته های خونی( وریدهای عمقی مبتلا
شده بودند، به این ارتباط پی بردند.
محققان در مقایسه با هزار و 052 نفر دیگر که در همین منطقه زندگی می کردند و به این مشکل
مبتلا نشده نبودند، متوجه شدند که هر 52 میکروگرم در متر مربع افزایش در ذرات ریز موجود در هوا
، خطر ابتلا به ترومبوز وریدهای عمقی را 72 درصد افزایش داده است.
محققان در آرشیو پزشکی داخلی نوشتند، در آزمایش های بالینی دیده شد خون افرادی که بیشتر
در معرض ذرات ریز معلق در هوا قرار گرفته بودند، سریعتر لخته می شد.
آلودگی هوا بر اثر دود ناشی از خودروها و فعالیت کارخانه ها می تواند حاوی ذرات ریزی از کربن،
نیترات ها، فلزها و سایر موادی باشد که با ابتلا به انواع مشکلات سلامتی در سال های بعدی
ارتباط دارد.
باکارلی و همکارانش گفتند، درحالیکه خطر ابتلا به بیماری ریوی اولین نگرانی است که در خصوص
آلودگی هوا مطرح می شود، تحقیق این محققان نشان داده است که آلودگی هوا به دلیل افزایش
سرعت لخته شدن خون می تواند موجب ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی شود.
تا کنون آلودگی خاصی به ایجاد لخته های خونی در رگ ها ارتباط داده نشده بود. مکانیزمی که
موجب بروز مشکلات برای برخی مسافران هوایی می شود تنها به خود خون مربوط نمی شود بلکه
اختلال در جریان خون که بر اثر نشستن بی تحریک در یک محل برای مدت طولانی ایجاد می شود
نیز به بروز این مشکلات ارتباط دارد.
به گفته محققان، یافته های ناشی از این مطالعه خطر جدید و رایجی را برای ابتلا به ترومبوز
وریدهای عمقی نشان می دهد.
آنها گفتند، این مطالعه بر درخواست اتخاذ استانداردهای محکم تر و انجام تلاش های مداوم با هدف
کاهش تاثیر آلاینده های هوای شهری بر سلامت انسان بیشتر تاکید می کند
بداخلاقی و عصبانیت از اثرات جانبی آلودگی هواست
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: همواره در معرض دریافت مقداری از
آلاینده های هوا هستیم.
دکتر مصداقی نیا، با اشاره به اهمیت توجه به مسائل محیط زیست در کشور گفت: آلودگی هوا
پیامد رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی است.وی ادامه داد: اگر جمعیت تهران و حجم اتومبیل
های شخصی در پایتخت به این اندازه نبود قطعا از هوای مناسب تری برخوردار می شدیم.
رییس دانشکده بهداشت با اشاره به نقش آفرینی دانشگاه های علوم پزشکی در وضعیت موجود
گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بزرگترین و مهمترین مرکز علمی در حوزه سلامت
برخود واجب می داند رابطه بین عوامل محیطی و سلامت جامعه و راه حل های علمی و عملی آن
را ارائه نماید.
دکتر مصداقی نیا با بیان این که ما همواره در معرض دریافت مقداری از آلاینده های هوا هستیم
گفت: برای آلودگی هوا و غذا راه حل های مختلفی وجود دارد. در حقیقت ما مجبور به استفاده از
آب و غذای آلوده نیستیم اما ناگزیر به تنفس هوا هستیم که اگر همراه با آلودگی باشد عوارض
ناشی از آن به صورت تجمعی اثرات نامطلوب خود را بر سلامت انسان خواهد گذاشت.
دکتر مصداقی نیا در پایان، سردرد، سر گیجه، بداخلاقی و عصبانیت و اثرات جانبی دیگر برای خانم
ها را از جمله عوارض ناشی الودگی هوا برشمرد.
تاثیر آلودگی هوا در سالمندان
یک کارشناس سالمندان گفت: آلودگی هوای پایتخت به دلیل وجود آلاینده های مُضر باعث پیری
زودرس می شود.
شهین شهبازی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس اظهار داشت: آلودگی
روزهای اخیر پایتخت به دلیل افزایش آلاینده های مُضر بسیار در پیری زودرس تاثیر گذار است که در
این راستا افراد سالمند باید از مواد غذایی حاوی ویتامین های A ، C ، E و D مانند مرکبات، میوه های
زرد رنگ و بادام خام بیشتر استفاده کنند.
وی با بیان این که بیماری های قلبی و ریوی از شایع ترین مشکلات سالمندان در هوای آلوده ی
پایتخت به حساب می آیند، افزود: در این راستا سالمندان حس تشنگی بسیاری در این روزهای
آلوده به آنان دست می دهد که باید هر 0 تا 3 ساعت آب بیاشامند.
شهبازی اظهار داشت: سالمندان باید در این روزهای آلوده از آب خالص استفاده کنند زیرا آب میوه
و چای به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین آب خالص شود.
این کارشناس سالمندان با اشاره به این که سالمندان در این روزهای آلوده به هیچ وجه در سطح
خیابان ها رفت و آمد نکنند، گفت: در صورت رفت و آمد اجباری در سطح شهر باید سالمندان از
ماسک های سه لایه استفاده کنند و از ماسک های کاغذی استفاده نشود که جذب مواد آلاینده
آنان بسیار پایین است.
شهبازی تصریح کرد: سالمندان باید هر روز به طور منظم و به فراخور استفاده از ماسک های سه
لایه، آنان را تعویض کنند زیرا این نوع ماسک به دلیل جذب بسیار خوب آلاینده ها بسیار زود کثیف
می شوند.
وی افزود سالمندان باید در این روزهای آلوده از تردد در محل های پُر ازدحام هم چون زمین های
بازی خودداری کنند زیرا گرد و خاک این روزهای اخیر که در کف و بالای سطح شهر وجود دارد مملو
از میکروب های فعال است.
شهبازی اظهار داشت: سالمندان در این روزها به طور جد از مصرف کنسرو و غذاهای آماده ی
بیرون خودداری کنند و بیشتر از غذاهای سنتی که در منازل تهیه می شود مصرف کنند.
شهبازی با بیان این که در روزهای آلوده خون افراد به خصوص سالمندان غلظت می یابد افزود:
افزایش غلظت خون در بدن باعث کند شدن حرکت خون در قلب و رگ ها می شود، بنابراین
سالمندان باید از مواد خوراکی همچون آب انار که باعث رقیق و صاف شدن خون می شود، بیشتر
استفاده کنند.
این کارشناس سالمندان خاطرنشان کرد: آلودگی هوای پایتخت بسیار در پیری زودرس تأثیر گذار
است که باید در این راستا سالمندان از روغن زیتون جهت چرب کردن پوست خود بهره گیرند و در
نهایت در صورت خارج شدن از منازل خود در محیط آلوده با بینی خود که دارای پُرزهای فیلتر مانند
جهت تصفیه هوا است بیشتر از دهان برای تنفس استفاده کنند.
آلودگی هوا ودردهای شکمی به ویژه در زنان
محققان کانادایی اعلام کردند: آلودگی هوا می تواند باعث بروز دردهای شکمی شود.
به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، به گفته این محققان؛ دردهای شکمی یکی از
شایع ترین علل مراجعه به بخش اورژانس در بیمارستان ها است که می تواند با آلودگی هوا در
ارتباط باشد.
دکتر گیلاد کاپلان محقق دانشگاه کالگاری در بررسی های خود مشاهده کرد که بیش از ۹1 هزار
بیمار مبتلا به دردهای شکمی با دلایل نامشخص از بخش اورژانس بیمارستانهای شهر ادمونتون در
ایالت آلبرتا در مدت مشخصی ترخیص شده اند. این تحقیق هم چنین روی بیش از 01 هزار بیمار
مبتلا به درد در ناحیه شکم در بیمارستانی در مرکز مونترال تکرار شد. بعلاوه از اطلاعات مرکز ملی
کنترل آلودگی هوا در کانادا برای تعیین سطح تماس با ازن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید
سولفور، مونوکسید کربن و مواد ذره ای در اندازه های مختلف در هر ساعت در ادامه تحقیقات
استفاده شد.
مطالعات نشان داد: نزدیک به دو سوم از بیمارانی که به علت درد شکمی نامشخص به بخش
اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند زنان هستند و اکثر آنها نیز در گروه سنی 51 تا 04 سال قرار
دارند. همچنین معلوم شد تعداد مراجعه زنان جوان به دلیل بروز این قبیل دردها به بیمارستان در
روزهایی که آلودگی هوا بیشتر است، افزایش می یابد.
کاپلان و همکاران وی دریافتند: بروز دردهای شکمی در زنان جوان در اثر افزایش آلودگی هوا بیشتر
است و علت این امر افزایش نرخ ابتلا به سندرم روده تحریک پذیر در بین زنان است.

  • رضا آخرتی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی