تاریخ و جغرافیای ایران و جهان

معرفی تاریخ و جغرافیای ایران و جهان همراه با مستندات

تاریخ و جغرافیای ایران و جهان

معرفی تاریخ و جغرافیای ایران و جهان همراه با مستندات

نمونه سوالات جغرافیا عمومی

پنجشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

-         چین خوردگی های زاگرس منظم و محور آنها موازی است .

-         در روستاهای پراکنده خانه ها از هم دور است .

-         در نواحی خشک و بیابانی بارندگی ها آرام و طولانی است .

-         بیشترین خشکسالی ها در عرض های بالای جغرافیایی اتفاق می افتد.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1)      نقشه های شهری که در آنها حتی خیابان های فرعی هم پیداست دارای چه مقیاسی است؟

- کوچک مقیاس          - بزرگ مقیاس            - متوسط مقیاس          - مقیاس بسیار کوچک

2) جغرافیا پدیده ها را چگونه بررسی می کند

- دید ترکیبی       - کل نگری         - نگرش سیستمی            - هر سه مورد

3) ایجاد شکل نهایی زاگرس و البرز در نتیجه حرکات کوهزایی کدام دوره بوده است ؟

- ترشیاری               - کواترنر            - ژور اسیک        - پالوزوئیک

4) کدامیک از این موارد از ویژگی های البرز شمالی نیست؟

- کمبود بارش               - اختلاف دمای کمتر               - کشاورزی کمتر         - رودهای بیشتر

5) ویژگی عمده بیابانها کدام است ؟

- کمبود بارش           - وزش باد       - بارش به صورت رگبار       - زمینهای ماسه ای

6) در کدام زیست بوم حیات گیاهی وجود ندارد؟

- توندرا              - تایگا            - خشک              - قطبی

7) روستاهای پلکانی بیشتر در کدام شهرستان استان اصفهان مشاهده می شوند؟

- کاشان         - گلپایگان           - نایین           - اردستان

8) بیشترین میزان خصارت مخاطرات طبیعی مربوط به کدامیک از حوادث میباشد ؟

- زلزله         - سیل                  - طوفان               - خشکسالی

جاهای خالی را پر کنید .

2)      از آب ذخیره شده پشت صد انرژی --------- نولید میشود.

4)      مهمترین منبع در آمد روستاییان ----------- است.

به سوالات زیر پاسخ دهید.

1)      زلزله بیشتر چه مناطقی رخ میدهد ؟ چرا؟

3)      هر کدام از اماکن توریستی زیر در کدام شهر واقع شده اند ؟

پارک جنگلی سی سنگان                            جنگلهای حرا

مسجد شیخ لطف الله                                  پاسارگاد

4)      میزان مصرف آب شیرین در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر است یا بیشتر؟ چرا؟

5)      برای جلو گیری از وقوع سیل چه اقداماتی می توان انجام داد؟ (4 مورد)

6)      با ذکر مثال توضیح دهید که توسعه جهانگردی چگونه می تواند به ایجاد اشتغال در کشورهای در حال توسعه کمک کند؟

7)      مهمترین عامل بیابان زایی چیست؟ برای مقابله با بیابان زایی چه اقداماتی می توان انجام داد؟

8)      اگر در مورد مقابله با آلودگی یک رودخانه از شما نظر خواهی کنند چه پیشنهادهایی می دهید؟ (4 مورد)

9)      به نظر شما کدام کشور ها در افزایش گازهای گلخانه ای تاثیر بیشتری دارند ؟ کشورهای صنعتی یا در حال توسعه ؟ چرا؟

10)  میزان رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را با هم مقایسه کنید؟

11)  مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها چه مشکلاتی را برای شهرها ایجاد کرده است ؟ (4 مورد)

12)  برای جلو گیری از مهاجرت روستاییان به شهر ها چه اقداماتی می توان انجام داد؟ (4 مورد)

13)  راس هرم سنی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته چگونه است؟ آنها را با هم مقایسه کنید؟- درزاگرس توده های آتشفشانی به وفوریافت می شود.                                                 (             )

2- روستاهای متمرکزدرنواحی داخلی ایران دیده می شود.                   (             )

3- درنواحی خشک وبیابانی بارندگی ها شدیدوبصورت رگباراست.                                      (             )

4- بیشترخشکسالی ها درعرضهای بالای جغرافیایی اتفاق می افتد.                                      (             )

 گزینه صحیح راانتخاب کنید:

1- کدامیک ازاین کلمات معادل آب کره می باشد؟

الف- هیدروسفر               ب- لیتوسفر                  ج- آتمسفر           د- آستنوسفر

2- جغرافیا پدیده ها راچگونه بررسی می کند؟

الف- بادید ترکیبی            ب- کل نگری               ج- بانگرش سیستمی        د- هرسه مورد

3- درکدام بخش زاگرس درّه های بازودشتهای وسیع وجوددارد؟

الف- شمال غربی           ب- جنوب شرقی          ج- شمال             د- جنوب

4- بزرگترین ووسیع ترین دشت داخلی ایران کدام است؟

الف- لوت           ب- کویر              ج- ماهیدشت               د- ابراهیم آباد

5-  ............ بیابان رابوجودمی آوردو............موجب گسترش وپیشروی آن می شود.

الف- انسان- طبیعت       ب- طبیعت- انسان          ج- طبیعت- طبیعت        د- انسان- انسان

6- درکدام زیست بوم میزان دستکاری ودخالت انسان ناچیزبوده است؟

الف- قطبی                ب- توندرا                  ج- تایگا                  د- استوایی

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟

1-      اولین وسیله نقلیه ای که موجب تحول در صنعت جهانگردی شد.......................... بود.

2-      از گرمای داخل زمین میتوان انرژی ......................... بدست آورد.

3-      جغرافیا بیش از هر چیز بر ............................ تاکید می کند.

4-      ژئومورفولوژی یافته های علم ............................ را در اختیار جغرافیا قرار می دهد.

مصرف آب آشامیدنی درایران رابا کشورهای اروپایی مقایسه کنید؟ومشکلات مربوط به آن راتجزیه وتحلیل نمایید؟

چهار مورد از مشکلات زندگی در بیابانها را بنویسید؟

برای اندازه گیری شاخص توسعه انسانی از چه معیارهایی استفاده می شود؟

هر کدام از جاذبه های توریستی زیر در کدام شهر واقع شده است؟

ج- بارگاه شاه عبد العظیم                                          د- میدان نقش جهان

الف- نقش رستم                                                      ب- مسجد شیخ لطف الله

رشدجمعیت رادرکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه با هم مقایسه کنید؟

صادرات نامرئی چیست؟وچه تاثیری بررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد؟

وارونگی دما چگونه ایجاد می شود؟چرا باعث افزایش بیماریهای قلبی وتنفسی درشهرهای بزر گ می شود؟

علت وقوع زلزله چیست؟

هرم سنی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همانند شکلهای زیر می باشد آنها را با هم مقایسه کنید؟ ( چهار مورد)

آیا امروزه اثر گلخانه ای جو شدید شده است؟ چرا؟

برای مقابله با سیل چه اقداماتی می توا ن انجام داد؟(چهار مورد)

آیا در 70 سال اخیر در ایران انفجار جمعیت رخ داده است؟ چرا؟

برای جلوگیری از مهاجرت  روستاییان به شهرها چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ (چهار مورد)ه نام خدا                                       نمونه سوال

کدام یک از موارد صحیح یا غلط است ؟ ( با نوشتن کلمه صحیح و غلط مشخص کنید .)

- گاز و انواع سنگهای معدنی از منابع تجدید شدنی استان می باشند .

- وارونگی دما در شبهای آرام تابستان اتفاق می افتد

 

جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پرکنید.

ب). شهر شیراز دارای نقش----------------- است .

ج) تفاوت بین نرخ موالید و مرگ ومیر را------------------ جمعیت می نامند .

ه) کشورهای -----------------  و ------------------ از مراکز مهم جهان گردی زمستانی اروپا هستند.

 

 -کدام یک از موارد زیر از دلایل اهمیت مراتع نمی باشد ؟

الف) حفظ منابع آب و خاک                                       ب) تعادل زیستی

ج) ارزش صنعتی و دارویی                                         د) تشدید فرسایش خاک

 

- کدام یک از مناطق زیر برای زندگی مساعد نمی باشد؟

الف) جلگه می سی سی پی                                        ب)جنوب شرقی آسیا

ج) نواحی قطبی                                                          د) جلگه آمریکایی شمالی

 

- علفهای بلند توأم با درختان پراکنده از ویژگی های کدام زیست بوم است ؟

الف) ساوان                      ب) توندرا                              ج) تایگا                   د) خشک و نیمه خشک

 

کلمات زیر را ازنظر زمان وقوع به ترتیب بنویسید.

                           ( رود – جویبار- جابه جایی مواد آبرفتی – مخروط افکنه – بارش)

 

 

بیشتر بیابانهای جهان تقریبادر کدام عرضهای جغرافیایی واقع شده اند ؟

چرا در بهره برداری از آبهای شیرین جهان محدودیت هایی وجود دارد؟

درباره اهمیت خاک دومورد بنویسید.

چرا پدیده ای وارونگی دما در شهر های بزرگ و صنعتی مشکلات زیادی را به همراه می آورد ؟ توضیح دهید

سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی چه نقشی در آلودگی آب دریای خزر دارند ؟ توضیح دهید .

منظور از انفجار جمعیت چیست؟

منابع تجدید شدنی و منابع تجدید نشدنی را مشخص کنید.

 - هر گز به پایان نمی رسند .

-  استفاده از آنها ارزان تمام می شود .

- آلودگی کمتری ایجاد می کنند .

- فقط یک بار مورد استفاده قرار می گیرد.                            

در رابطه با مخاطرات طبیعی به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف ) چرا هنگام وقوع زلزله سطح آب چاه ها بالا و پایین می رود ؟ (75/0)

ب ) بهمن را تعریف کنید . (75/0)

ج) چرا خطر بروز سیل یک خطر دائمی برای انسانها است ؟ (75/0)

د) دانشمندان علت وقوع خشکسالی را در چه می دانند ؟ ( دو مورد 5/0 نمره )

راس هرم سنی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه چگونه است؟ مقایسه کنید.

چرا امروزه توسعه جهانگردی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است ؟

آیا فقط عوامل طبیعی چون خشکسالی مسئول گرسنگی می باشد ؟ یک نمونه مثال بزنید .

 • رضا آخرتی

نظرات  (۲)

 • پارسا پراکنده
 • کاش عکس های ورقه های امتحانی را اسکن میکردید یا اگر دستگاه اسکن نداشتید بیرون این کار را انجام میدادید ولی بازم دستتان درد نکنه که کار ماهارا راحت کردید باتشکر دانش اموزان هنرستان زکریای رازی
  با سلام و خسته نباشید.حجم سوالات خیلی بالاست اگه میشه کمشون کنید.بعضی ها هم توکتاب نیست
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی